Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,4700 Satış : 5,4799 Alış : 4,8918 Satış : 4,9242 Alış : 3,1560 Satış : 3,1973
  İLANLAR / YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR SON DEPOSU İSTİF İHALESİ İŞİ
   
 
15.01.2018 tarihinde eklendi
997 defa okundu
YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR SON DEPOSU İSTİF İHALESİ İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER  ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR SON DEPOSU İSTİF İHALESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2018/17859

1-İdarenin

a) Adresi                                             :Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT  MERKEZ / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası       : 3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi           : yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin .

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :İbreli Tom. Yuv.San.Od. ve Kabuksuz Kağ. Odun 8.000 M3,  İbrl. Tom. (5,00 m. Ve yukarı boy) İbreli Mad. Direk 6.000 M3,  İbr. Tel Direk (7-8 metre boy) 500 M3, İbreli Tel Direk (9-11 metre boy) 2.500 M3, Kabuklu Kağ. Od. Lif Yonga Od. Yakc. Od. 100 Siter.  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer                              : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Çayıralan  Orman İşletme Şefliği Kaynarpınar Son Deposu 

c) Süresi                                              : İşe Başlama tarihinden itibaren 11 (onbir) aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Çayıralan Orman İşletme Şefliği İdari Binası Çayıralan / YOZGAT

b) Tarihi ve saati                                              : 23.01.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurları veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İşyerine gidiş ve geliş tamamen yükleniciye aittir.  Yüklenicinin işi yürütmek için en az 1 adet 4x4 arazi aracı bulundurması ve ehliyetli şoförün olması zorunludur. Personel taşımadan doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yükleniciye aittir. Mesaha işlerinde kullanılacak her türlü makine,  teçhizat ve iş güvenliği ekipmanları vs. yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Ormancılık Faaliyeti (meseha, boylama, ağaçlandırma, proje, projelendirme, rehabilitasyon) hakkında belge ve/veya belgeler ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı TR 57000100025742322751-5002 nolu hesaba yatırılmak suretiyle işletme müdürlüğünden temin edilebilir.  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayıralan Orman İşletme Şefliği Cumhuriyet Mahallesi Ardıç Sokak No:2, 66600 Çayıralan / Yozgat  İhale Komisyon Başkanlığı Çayıralan / YOZGAT (Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Çayıralan/Yozgat)  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu  kalemler  için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 442 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 485 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 403292 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 34.236.145.124
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com