Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
           
  İLANLAR / ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
   
 
12.07.2020 tarihinde eklendi
721 defa okundu
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri: İlan Süresi:21, Yasal Kapsam: 13b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 3. Adım 388.086,00- 1.778.525,00,

Ortak alım: Hayır, Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı: Hayır, - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. E- İhale: Hayır.

ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 188 ÖĞRENCİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 18 ARAÇ İLE 187 İŞ GÜNÜ SÜRESİNCE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2020/356281

1-İdarenin

a) Adresi                                            : Yeni Mahalle  Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat II. 2  66600 ÇAYIRALAN / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      : 3547361174-3547361169

c) Elektronik Posta Adresi          : cayiralan66@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Yozgat İli Çayıralan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okullara 18 araçla 187 iş günü taşıması hizmeti alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              : Yozgat İli Çayıralan İlçesi taşımaya konu mahalle/köy ve köy altı yerleşim birimleri ile taşıma merkezi olan okullar arası

c) Süresi                                             : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                              : ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat :2 Çayıralan- YOZGAT

b) Tarihi ve saati                             : 07.08.2020 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.  Kamu ve/veya Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni mahalle Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 Çayıralan  YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kısımda taşıma merkezi okullar ve bu okullara bağlı güzergahlar ile güzergâhlarda çalışacak araç kapasitesi ve sayısına liste halinde yer verilecektir.  Bir güzergâhta aynı veya farklı kapasitelerde birden fazla araç çalıştırılacaksa bu araçlar için güzergâhın yer aldığı satırın altına araç satırı ilave edilecektir.                                                                       İlan:2020/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 42 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 173 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 629199 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.235.101.50
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com