Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
           
  İLANLAR / ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE SIZIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İTHAL SİBİRYA RUS FINDIK TİPİ 150 TON KIŞLIK KÖMÜR ALIM İHALESİ
   
 
21.09.2020 tarihinde eklendi
443 defa okundu
ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE SIZIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İTHAL SİBİRYA RUS FINDIK TİPİ 150 TON KIŞLIK KÖMÜR ALIM İHALESİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAYIRALAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ve Sızır Orman İşletme Şefliğinin İhtiyaç Duyduğu İthal Sibirya Rus Fındık Tipi 150 Ton Kışlık Kömür Alım ihalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/482818
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAYIRALAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Nadide Akbay Caddesi 13 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3547361081 - 3547362861
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ve Sızır Orman İşletme Şefliğinin İhtiyaç Duyduğu İthal Sibirya Rus Fındık Tipi 150 Ton Kışlık Kömür Alım ihalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğümüze 90 Ton Fındık Kömür, Sızır ili gemerek İlçesinde Bulunan Sızır Orman İşletme Şefliğimize 60 Ton Olmak Üzere Toplam 150 Ton Kışlık Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğümüze 90 Ton Fındık Kömür, Sızır ili gemerek İlçesinde Bulunan Sızır Orman İşletme Şefliğimize 60 Ton Fındık Kömürü Anbarlarına Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandığı tarih itibari ile 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarih
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.          İlan: 2020/
 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 141 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 158 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 634583 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 18.215.33.158
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com